การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน