รูปแบบการจัดการตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ห้วยปูลิง : กรณีศึกษา