การสังเคราะห์ และยกระดับองค์ความรู้งานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือ