ชุมชนหัวทุ่ง “ต้นแบบชุมชนพึ่งตนเอง” กับการสร้างภาคีในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน