แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่มีชีวิต