ทัวร์นำร่อง : ท่องเที่ยวชุมชน สัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านดอยมด